Sunday, November 1, 2015

ปฎิรูปกองทัพไทย หยุด"มาเฟีย"คุมประเทศ (ตอนที่ 1)

Published on Nov 1, 2015

https://youtu.be/M4Ih4M6Jkg4

Download

คุณ ภัควดี วีระภาสพงษ์ ประชาชนผู้นำเสนอแนวทางการปฎิรูปกองทัพไทย ฉบับประชาชน เนื่องในโอกาสรำลึกครบ 9 ปี การพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยของ ลุงนวมทอง ไพรวัลย์ เมื่อ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเสนอแนวทางการปฎิรูปใน 3 หลักการสำคัญคือ กองทัพต้องยึดโยงกับประชาชน กองทัพต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ และ กองทัพต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในความร­ู้สึกของประชาชน 

คุณ ภัควดี ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ถึงแนวทางการปฎิรูปกองทัพ ฉบับประชาชน ( ตอนที่ 1) ว่า ต้องเปลี่ยวิสัยทัศน์ของกองทัพให้ยอมรับแล­ะอยู่ใต้การ บังคับบัญชาของ รัฐบาลพลเรือน ต้องไม่ให้กองทัพต้องทำรัฐประหารบ่อยครั้ง โดยการกำหนดไว้ในกฎหมายชัดเจน เพราะทุกวันนี้วิสัยทัศน์ หรือทัศนคติของกองทัพไทย ยังอยู่ในสมัยสงครามเย็น ที่มองประชาชน ประเทศเพื่อนบ้านเป็นศัตรู ไม่ไว้วางใจคนอื่น รวมทั้ง ไม่ให้กองทัพเข้าข้องกับการทำธุรกิจ ทั้งธุรกิจสื่อที่ครอบงำประชาชน นายทหารระดับหลายคนที่เข้าไปเป็นบอร์ด เป็นที่ปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ หรือรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ หรือมีหุ้นส่วนในธุุรกิจเอกชน ต้องเปลี่ยนวิธีคิดกำลังพลในกองทัพ ไม่ใช่เพื่อที่จะออกมาควบคุมประชาชนหรือคว­บคุมประเทศแตต้องทำหน้าที่ป้องกันประชาชนแ­ละรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า หยุดการคอรัปชั่นในกองทัพ ควบคุมกองทัพไม่ให้กินเงินภาษีของประชาชนอ­ย่าง สิ้นเปลืองโดยไม่ถูกตรวจสอบ ประเด็นเหล่านี้คนไทยต้องใจกว้าง และกล้าที่จะต้องหยิบขึ้นมา พุดคุย ตรวจสอบ ตั้งคำถาม และร่วมกันเสนอแนวทางการปฎิรูปกองทัพ ไม่ใช่กลัวและยอมให้กองทัพครอบงำมีอิทธิพล­อยุ่เหนือกลไกทั้งอย่าง เช่นทุกวันนี้

No comments:

Post a Comment