Sunday, November 1, 2015

เทปบันทึก งาน เสวนาสาธรณะ ถอบทบเรียน "ตากใบ" กับความลักลั่นบนเส้นทางกระบวนการสันติภาพ

Published on Oct 30, 2015
เทปบันทึก งาน เสวนาสาธรณะ ถอบทบเรียน "ตากใบ" กับความลักลั่นบนเส้นทางกระบวนการสันติภาพ

­ปาตานี/ชายแดนใต้
ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดโดย เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส.)

https://youtu.be/2HG0yu1wSw0


Download

No comments:

Post a Comment